ยิ น ดี ต้ อ น รั บ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ เ ว็ บ บ ล็ อ ก เ พื่ อ ก า ร นิ เ ท ศ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวของนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
ชื่อเล่น อ.แจ๊ค
ภูมิลำเนา กาญจนบุรี
การศึกษาปริญญาโท : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีฯ
e- mail : chantra3008@gmail.com
เบอร์โทรสาขา : 032-261790 ต่อ 3019

ยินดีต้อนรับนักศึกษา..รุ่น2

สวัสดีนักศึกษาทุกคนๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เว็บบล็อกทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนและการนิเทศ..

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง